Regulamin

Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego KZRSS Społem (dalej jako "Serwis") określa zasady przetwarzania wszelkich danych o odwiedzających stronę funkcjonującą pod domeną csk-spolem.pl (dalej "Użytkownicy").
Celem Polityki jest poinformowanie Użytkowników o zasadach:
- zbierania, przetwarzania oraz ochrony danych Użytkownika w Serwisie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności tymi, które chronią prywatność Użytkowników witryn internetowych, tj.: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dz.Urz.UE. L. 2016 Nr 119/1 (dalej "RODO") oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
- ochrony treści zamieszczonych w Serwisie prawem autorskim.

Serwis posiada odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych o Użytkowniku, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Przetwarzanie danych osobowych:
1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców „Społem” z siedzibą w Warszawie (02-548) przy ul. Grażyny 13/15; email: kzrss@spolem.org.pl.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na świadczenie usług hotelowych oraz w celu tworzenia wewnętrznych zestawień i analiz - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie danych osobowych wymagane będzie w celu uzyskania dostępu do konkretnej usługi Serwisu przez Użytkownika, tj.:r rezerwacji pokoju.
3. W przypadkach opisanych w pkt 2, Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika:
Imię i nazwisko,
Numer telefonu,
Adres poczty elektronicznej,
Adres zamieszkania,
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania.
5. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.
6. Użytkownik ma prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo przeniesienia danych osobowych.
7. Ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.

Pliki cookies i logi dostępowe
Serwis w sposób automatyczny zbiera dane w oparciu o analizę logów dostępowych oraz dane zawarte w plikach tekstowych przechowywanych na komputerze Użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie wykazywanej przez niego aktywności w sieci Internet tzw. pliki cookies.
Wykorzystywane pliki cookies, czy dane zapisane w logach dostępowych, nie służą do celowej identyfikacji użytkownika.
Pliki cookies:
- są wykorzystywane w celach technicznych i bezpieczeństwa;
- dostarczają informacji statystycznych o ruchu użytkowników, ich aktywności oraz sposobie wykorzystania Serwisu;
-nie są szkodliwe dla komputerów, czy smartfonów Użytkowników – nie wpływają na sposób ich działania, nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
Serwis korzysta z usługi analityki internetowej Google Analytics.

Prawa autorskie
Wszelkie treści Serwisu są chronione przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zawartość serwisu nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania i dla dozwolonego przepisami prawa autorskiego dozwolonego użytku osobistego.
Wszelkie prawa dotyczące zawartości elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, filmów oraz innych podlegają ochronie prawnej, są zastrzeżone na rzecz KZRSS "Społem".
Znaki towarowe znajdujące się w dysponowaniu prawnym KZRSS "Społem", podlegają ochronie i każdorazowe wykorzystanie logotypów wymaga pozyskania stosownej zgody.

Uwagi końcowe
Niniejsza Polityka może ulegać zmianie, z uwagi na rozwój technologiczny oraz modyfikację istniejących standardów. W związku z tym może podlegać weryfikacji celem wprowadzenia jak najbardziej aktualnych uregulowań, zarówno prawnych jak i technologicznych. W razie ewentualnych wątpliwości co do treści niniejszej Polityki, wyjaśnienia można uzyskać kontaktując się e-mailowo na adres: pokoje@csk-spolem.pl.